top of page
students-knowing-right-answer.jpg

לקויות למידה במערכת החינוך

התאמות בדרכי הוראה

ההתאמות בדרכי הוראה מתייחסות לשיטות שהמורים יכולים להפעיל במהלך הלימוד השוטף בכיתה על מנת לסייע לתלמיד עם לקות למידה לרכוש ידע, מיומנויות והרגלי למידה יעילים. לדוגמה, התאמות יכולות להתייחס לשימוש בכלי הוראה, לרבות שימוש במחשב ובלמידה מתוקשבת.

מטרת ההתאמות היא לסייע לתלמיד למצות את יכולותיו, להשתמש גם באסטרטגיות פיצוי ועקיפה שרכש, כל זאת על מנת לאפשר לו להיות לומד עצמאי.

 

התאמות בדרכי היבחנות

תלמידים עם לקויות למידה זכאים לקבל התאמות בדרכי ההיבחנות. ההמלצות להתאמות

ניתנות על סמך אבחון (דידקטי או פסיכו-דידקטי- תלוי בסוג ההתאמה) ותפקוד התלמיד כפי שבא לידי ביטוי בבית הספר. ההתאמות נידונות ומאושרות על ידי ועדה פדגוגית בבית הספר בו לומד התלמיד. עבור חלק מההתאמות, לצורך הזכאות לקבלת ההתאמה בבחינות הבגרות, נדרשת פנייה של בית הספר לוועדת התאמות מחוזית, ואישור הבקשה. התאמות בדרכי הבחנות מאפשרות לתלמיד לקוי הלמידה להביע את הידע שברשותו על אף הלקות עימה הוא מתמודד, והן מסייעות לו להגיע להישגים לימודיים על סמך ידיעותיו. יחד עם זאת, יש לשקול את נחיצות כל התאמה, שכן שימוש מוגזם בהתאמות עשוי למנוע מתלמידים לקויי למידה לפתח מיומנויות אקדמיות בסיסיות, כמו קריאה וכתיבה, ולמנוע מהם לפתח דרכי פיצוי ותחושת מסוגלות.

מתי"א (מרכז תמיכה יישובי אזורי)

מתי"א היא הזרוע הביצועית והארגונית של תכנית השילוב לתלמידים עם צרכים חינוכיים מיוחדים, בפיקוח החינוך המיוחד בכל רשות מקומית. מטרת המתי"א היא להעמיד למסגרות החינוך כלים להתמודדות עם המשימות המוטלות עליהן.

 

מורת שילוב

מורת שילוב היא מורה בעלת הכשרה בחינוך המיוחד. היא עובדת בבתי הספר עם תלמידים שאובחנו עם לקות למידה על מנת לקדם אותם. מורות השילוב עובדות עם קבוצות קטנות של ילדים או באופן פרטני.

 

שעות שילוב

שעות שילוב אלו שעות להן זכאים תלמידים עם לקויות למידה מורכבות. במסגרת שעות אלו התלמידים מקבלים עזרה לימודית פרטנית או בקבוצות קטנות על ידי מורת שילוב. כדי להיות זכאי לשעות שילוב, יש לעבור ועדת שילוב מוסדית.

 

תח"י (תכנית חינוכית יחידנית)

תכנית לימודים שנבנית באופן פרטני עבור כל תלמיד עם צרכים מיוחדים שלומד במסגרת החינוך הרגילה.

התכנית נכתבת על ידי הצוות החינוכי שמלווה את התלמיד. היא צריכה להיות מותאמת גם לקשייו של התלמיד וגם לתכנית הלימודים הרגילה. התלמיד והוריו רשאים להביע את עמדתם לגבי התכנית, והעתק שלה יועבר אליהם. בסוף השנה, בודקים את ההתקדמות של התלמיד בהתאם לתכנית שנבנתה עבורו.

bottom of page