top of page

חזון האגודה

  • האגודה שמה לה למטרה להיות הכתובת הראשונה והעדכנית ביותר בכל הנוגע לאבחון ולטיפול בלקויות למידה ו/או הפרעות קשב.

  • האגודה מקדמת את האינטרסים המקצועיים המדעיים והכלכליים של חבריה, תוך שמירה על רמה מקצועית ואתית נאותה.  

 

  • האגודה עוסקת בהובלת שינוי חברתי ובקידום מעמדם והשתלבותם בחברה של ילדים ומבוגרים בעלי לקויות למידה, תוך יצירת שיתופי פעולה עם קובעי מדיניות בתחום החינוך והרווחה.   

 

מטרות האגודה:  

  • קידום מדיניות ציבורית, המיועדת ליצירה, חיזוק ועיגון פרופסיית המומחים ללקויות הלמידה ולהיבטים לימודיים של הפרעות קשב. 

 

  • שמירה על רמה מדעית ומקצועית גבוהה ומעודכנת של המומחים בתחום לקויות הלמידה והיבטים לימודיים של הפרעות קשב. 

 

  • הקמה ופיתוח מערך של אתיקה מקצועית לחברי האגודה, ובין היתר קביעת סטנדרטים של התנהגות מקצועית והקמת מערך של טיפול, יעוץ ואכיפה משמעתית בתחום האתי. 

 

  • קידום הנגשת השירותים המקצועיים לאוכלוסיית לקויי הלמידה ובמיוחד לאוכלוסיות משכבות חלשות בחברה. 

 

  • דאגה לרווחת חברי האגודה. 


tree2_edited.png
bottom of page